Begin > Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Privacy

Als u bij Servicepartner een aanvraag doet worden uw gegevens doorgestuurd naar de gekozen, aangesloten Servicepartners. Zij zijn zelfstandig verwerkersverantwoordelijke voor uw gegevens.

Deze persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons daarbij onder meer aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), en de Telecommunicatiewet.

De verantwoordelijke partijen voor de verwerking van al deze op u betrekking hebbende persoonsgegevens zijn uw eigen Servicepartners. Als u verzoeken, vragen of klanten heeft kunt u terecht bij Servicepartner.nl.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij versturen uw persoonsgegevens door naar de desbetreffende Servicepartners. Deze gegevens hebben ze nodig voor de afhandeling van uw service verzoek en uw bestelling. De aangesloten Servicepartners zijn zelfstandige verwerkers.

De meeste gegevens die wij over u verwerken zijn door u zelf verstrekt, zoals bij uw service verzoek.

Vastleggen van gegevens van online bezoekers

Als u onze Servicepartner.nl website bezoekt en een aanvraag doet,  leggen we natuurlijk gegevens van u vast. Maar als iemand alleen de Servicepartner.nl website bezoekt, zijn wij niet geinteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van deze bezoekers. Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt voor verbetering van de werking van de website. Op deze wijze kan Servicepartner.nl de dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd. Er worden wel cookies gebruikt, zie het Cookie statement.

Ontvangers van de persoonsgegevens

 De medewerkers en verwerkers: Onze eigen medewerkers, en de medewerkers van uw Servicepartner.

Politie en justitie: Ingeval van fraude of diefstal kan het nodig zijn dat wij gegevens aan politie en justitie verstrekken.

Uw persoonsgegevens worden op dit moment niet verwerkt door partijen buiten de Europese Unie, of Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland, en we hebben daar ook geen voornemens toe.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts zolang als dat noodzakelijk is. Daarna worden de gegevens in beginsel verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Uw rechten

Inzage: U kunt altijd inzage in de over u vastgelegde persoonsgegevens krijgen. Dat betekent dat u kan opvragen welke persoonsgegevens we over u hebben en waarvoor we die gegevens gebruiken.

Rectificatie: Als de gegevens die we over u hebben niet juist zijn, dan heeft u het recht te verzoeken om deze te laten verbeteren. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. U krijgt dan binnen een maand antwoord van ons.

Bezwaar: U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens indien het niet noodzakelijk is dat wij deze gegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor analyse-, marketing- en verkoopactiviteiten.

Intrekken toestemming: Als u eerder voor een specifieke verwerking van persoonsgegevens toestemming heeft gegevens, kunt u deze toestemming altijd zonder opgave van reden wijzigen op herroepen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het toezenden van de nieuwsbrief.

Verwijdering: De wet kent u nog meer rechten toe. Zo heeft u in sommige gevallen recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dat kan bijvoorbeeld als u Servicepartner.nl eerder (uitdrukkelijke) toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, maar die toestemming nu in wilt trekken. Het is onder omstandigheden ook mogelijk uw gegevens te laten overdragen aan een andere partij.

De rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden. Wij moeten daarbij afwegingen maken. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

Hoe dient u een verzoek in?

Voor de uitoefening van uw rechten moet u een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van EP:NL.

Zend uw verzoek (per brief of per e-mail) aan:
Per post: ElectronicPartner Nederland BV,  t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Postbus 198, 4130 ED Vianen
Per e-mail: privacy@electronicpartner.nl

Zorgt u ervoor dat bij het verzoek uw naam, adres, contactgegevens bij deze brief zitten. Als u een verzoek per post of e-mail indient willen wij wel zeker weten dat u het bent die het verzoek doet. Daarom kunnen wij om uw identiteit vast te kunnen stellen aanvullende informatie van u vragen.

Ook voor overige vragen of klachten over de omgang van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.  U kunt bij verdere vragen of klachten ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. Dat kan via de website van de AP.

Gegevensbeveiliging
Voor de bescherming van uw gegevens hebben wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen. Deze maatregelen worden voortdurend herzien en volgen de technologie ontwikkelen. Daarnaast zijn onze medewerkers verplicht tot geheimhouding van de gegevens.

Links

Als u externe links gebruikt, die in het kader van onze websites worden aangeboden, dan strekt deze privacyverklaring zich niet uit tot deze links. Wanneer wij links aanbieden, streven we ernaar ervoor te zorgen, dat ook die aan onze normen voor gegevensbescherming en -beveiliging voldoen. Wij hebben geen invloed op de naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming en -beveiliging door andere aanbieders. Raadpleeg daarom alstublieft op de websites van andere aanbieders ook de daar beschikbare privacyverklaringen.

Wijzigingen in onze bepalingen voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor, ons beleid ten aanzien van beveiliging en gegevensbescherming te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer dit vanwege technische en/of wettelijke ontwikkelingen vereist is. Check daarom regelmatig het privacybeleid voor eventuele updates.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze webwinkel gebruikt. Waar we het hierna hebben over "cookies" bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs dat helpt de ene van de andere gebruiker te onderscheiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die je cookie heeft geplaatst.

Analytische cookies

Servicepartner.nl maakt gebruik van analytische cookies. Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Op basis van deze informatie proberen wij de website voor jou zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Voor het plaatsen van analytische cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat ze onthouden welke producten er in je winkelmandje liggen. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Servicepartner.nl maakt geen gebruik van marketing cookies waar toestemming voor moet worden gevraagd. 

De cookies die we op onze website gebruiken